George MIDDLETON Joan MIDDLETON Ann TUNSTALL Mini tree diagram

Esquire Robert MIDDLETON

Robert MIDDLETON

also known as Robert (Esq) MIDDLETON

1585 -

Life History

1585

Born in Leighton, Lancs, England

(most likely)

1593

Born in Leighton Hall, Lancashire, England

(less likely)

1593

Born in Leighton Hall, Lancashire, England

(less likely)

1615

Birth of daughter Joan MIDDLETON in Leighton, Lancs, England