Elisha Denison SMITH Enock SMITH Socrates SMITH Nathan Jones SMITH Louisa Augusta SMITH Seneca SMITH Eunice DENISON Mini tree diagram

Arima SMITH

9th Aug 1766 - 7th Aug 1836

Life History

9th Aug 1766

Born in Clarenden, Vermont

15th Feb 1797

Married Eunice DENISON in Ludlow, Vermont

29th May 1798

Birth of son Elisha Denison SMITH in Clarenden, Vermont

22nd Mar 1800

Birth of son Enock SMITH in Clarenden, Vermont

21st Oct 1801

Birth of son Socrates SMITH in Clarenden,Vermont

8th Mar 1804

Birth of son Nathan Jones SMITH in Clarenden, Vermont

9th Sep 1805

Birth of daughter Louisa Augusta SMITH in Clarenden, Vermont

19th Feb 1807

Birth of son Seneca SMITH in Clarenden, Vermont

7th Aug 1836

Died in Clarenden, Vermont